TỶ GIÁ VÀ BIỂU ĐỒ


"Buồng giao dịch của bạn"

Cái nhìn đầu tiên này sẽ hướng dẫn bạn biết giá của các cặp tiền chính và cho bạn xem nhanh thông tin giao dịch cần thiết.


BIỂU ĐỒ THEO THỜI GIAN THỰC

"La bàn kỹ thuật của bạn"

Với những điều này, bạn sẽ có thể đào sâu hơn và tìm các lời khuyên kỹ thuật khác nhau như các đường xu hướng và các mẫu để hướng dẫn thêm về giao dịch của bạn.